Cíl projektu

 1. zlepšit vybavení tříd a školní zahrady novými metodickými pomůckami a materiály pro experimenty a pokusy pro spontánní i řízené činnosti s dětmi převážně v oblasti techniky a přírodních věd.
 2. zkvalitnit a zefektivnit rozvoj dětí v těchto oblastech metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků na škole formou seminářů, workshopů, ale také nákupem metodik, příruček, publikací.
 3. rozlišit využívání odborníků a odborných institucí z oblasti techniky a přírodních věd na území města ostravy, využívání jejich výukových programů, exkurzí, besed, abychom rozvíjeli u dětí nové poznatky přímým a prožitkovým učením.

 V posledních 2 letech se nám podařilo posunout vpřed v odborném rozvoji dětí v oblasti techniky přírodovědy a začlenili jsme stabilně tento rozvoj ve školním rámcovém vzdělávacím programu i koncepci školy.

Přínos v oblasti technické a přírodovědné

 • průběžné získávání nových poznatků a dovedností
 • nabývání schopností dětí samo zkoumat, hledat souvislosti, vyvozovat závěry svého zkoumání
 • umět vysvětlit ostatním jisté zákonitosti, výsledky najitých řešení, odpovídat na otázky ostatních
 • rodiče vést k tomu, aby s dětmi řešili dané problémy, posouvali své děti v těchto oblastech nejen po dobu docházky v MŠ, ale i v dalších letech
 • probudit v dětech i rodičích stálý zájem o rozvoj v těchto oblastech
 • naučit se využívat poznatky jiných odborníků a institucí a jejich vybavení
 • využít zkušenosti z dalšího vzdělávání pedagogů v technickém a přírodovědném rozvoji dětí a školy

Klíčové aktivity projektu

 • výukové programy pro děti řízené dalšími odbornými institucemi: ZOO, středisko přírodovědců, hospodářský statek, myslivecký sbor a další – ruční výroba papíru, pečení chleba, výroba plastelíny, barev, mýdla, canisterapie, dravci na školní zahradě, ekosystémy Ostravy apod.
 • exkurze: Svět techniky, vlakové depo, záchranářská stanice, závod na výrobu dřevěných stavebnic a další
 • společné akce s přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity v Ostravě: prohlídka laboratoří fakulty s ukázkou pokusů a experimentů přírodovědného, fyzikálního a chemického zaměření, činnost dětí s výukovými a didaktickými pomůckami fakulty (etapy vývoje živočichů, exponáty zvířat, pomůcky pro pokusy, didaktické pomůcky pro výuku)
 • pokusy a výukové programy studentů fakulty na naší MŠ s naším vybavením
 • metodická a didaktická pomoc fakulty pro pedagogy v rámci využívání nových pomůcek, pokusů
 • průběžné akce rodičů a dětí pod názvem “Nauč mě…”: společné tvoření s náročnějšími technickými stavebnicemi vyžadující individuální přístup k dítěti dle jeho schopností (Merkur různých úrovní, magnetické stavebnice apod.)
 • soutěže rodičů a dětí v domácích podmínkách: během měsíce vytvořit s dětmi prostorový technický výrobek různé velikosti za použití různých materiálů “Náš vynález” a “Náš dopravní prostředek” s výstavou na veřejnosti s vernisáží a se závěrečným vyhodnocením a věcnými odměnami
 • společné výlety rodičů a dětí do ZOO Lešná s kvízovou soutěží během celé prohlídky s vyhodnocením, Dinoparku Ostrava s kvízem apod.
 • experimenty a pokusy na třídách a školní zahradě s využitím zkumavek, válců, lup, mikroskopů, skleníku a dalších, řízenými učitelkami, ale i samostatnými spontánními činnostmi samotných dětí “Co jsi vyzkoumal?”
 • účast dětí s pedagogy na akcích města: Den Země, Chemie na Slezskoostravském hradě, Přírodní vědy na Slezskoostravském hradě…
 • týdenní pobyt dětí s pedagogy v přírodě s přírodovědným tématickým zaměřením s výukou přírodovědných lektorů a instruktorů
 • zapojení do soutěží celoměstského charakteru organizované Střediskem přírodovědců, environmentálními institucemi, střediskem zájmového vzdělávání apod.