Příloha 1. Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

Příloha 2. Osnova popisu postupu

 

Příloha 1

Struktura informací zveřejňavaných o povinném subjektu

Název: Mateřská škola Ostrava, Poděbradova 19, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení: Od 1. 1. 2003 zřízena příspěvková organizace – zřizovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Organizační struktura: ORGANIZAČNÍ SCHÉMA

Kontaktní spojení: Mateřská škola Ostrava, Poděbradova 19, příspěvková organizace

Kontaktní poštovní adresa: Poděbradova 19/1103, 702 00 Ostrava

Adresa úřadovny: Poděbradova 19, ředitelna školy, 2. poschodí

Úřední hodiny: po telefonické domluvě s p. ředitelkou

Telefonní čísla: 596 124 387, mobilní telefon: 605 115 104, 731 444 883

Adresa internetové stránky: http://www.mspodebradova.avetom.cz

Adresa e-podatelny: datová schránka ID: XRG55CT

Případné platby lze poukázat: Školné: č. účtu: 1652027369/0800, VS 75027348, do poznámky uvést jméno dítěte

IČ: 75027348

DIČ: CZ75027348

Seznamy hlavních dokumentů:

Školní řád: http://mspodebradova.avetom.cz/dokumenty/skolni-rad/

Školní vzdělávací program: http://mspodebradova.avetom.cz/dokumenty/skolni-vzdelavaci-program/

Platba školného: http://mspodebradova.avetom.cz/dokumenty/platba-skolneho/

Platba stravného: http://mspodebradova.avetom.cz/dokumenty/platba-stravneho/

Rozpočet: Návrh rozpočtu na rok 2019

Žádosti o informace: žádost o informace lze podat těmito způsoby:

  • písemně poštou na adresu školy: MŠ Ostrava, Poděbradova 19, přísp. organ., Poděbradova 19, 702 00 Ostrava
  • osobně v MŠ Poděbradova u ředitelky školy
  • telefonicky na tel. čísle: 596 124 387, 605 115 104
  • písemně na e-mail: mspodebradova@tiscali.cz
  • na internetových stránkách školy: http://www.mspodebradova.avetom.cz

Příjem žádosti a dalších podání: žádosti se podávají:

  • osobně v MŠ Poděbradova u ředitelky školy
  • písemně poštou na adresu školy: MŠ Ostrava, Poděbradova 19, přísp. organ., Poděbradova 19, 702 00 Ostrava
  • písemně na e-mail: mspodebradova@tiscali.cz
  • písemně do datové schránky: ID: XRG55CT

Opravné prostředky: Odvolání lze podat do 30 dní od vydání rozhodnutí ke Krajskému úřadu prostřednictvím MŠ. Odvolání se podává písemně u ředitelky MŠ. Ředitelka školy může v odvolání rozhodnout sama, pokud odvolání vyhoví v plném rozsahu a pokud se odvolání netýká jiného účastníka řízení než odvolatele nebo pokud s tím ostatní účastníci řízení souhlasí.

Formuláře:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ 2019-2020

Žádost o přijetí k prázdninovému provozu 2019

Popisy postupů: Zápis do MŠ: http://mspodebradova.avetom.cz/zapis-do-ms/

Vydané právní předpisy:

Školské předpisy:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona

Vyhláška č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Vyhláška č. 62/2007 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráva a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání

Ostatní předpisy:

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

VŠECHNY PŘEDPISY JSOU K NAHLÉDNUTÍ V ŘEDITELNĚ ŠKOLY PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ.

 

Příloha 2

Osnova popisu postupu

Pojmenování životní situace: Zápis do MŠ

Základní informace k životní situaci: Zápis do MŠ probíhá v květnu (termín vždy zveřejňován na www stránkách školy) v prostoru MŠ

Kdo je oprávněn v této věci jednat: Zákonný zástupce dítěte

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: V den zápisu se zákonný zástupce dostaví do MŠ s vyplněnou a lékařem potvrzenou žádostí o přijetí do MŠ a rodným listem dítěte. Mateřská škola pak vydá rozhodnutí o přijetí/nepřijetí nejpozději do 30 dní od data zápisu.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: Podáním žádosti o přijetí do MŠ

Na které instituci životní situaci řešit: Mateřská škola Ostrava, Poděbradova 19, příspěvková organizace

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: MŠ Poděbradova 19, ředitelkou školy, v den zápisu do MŠ

Jaké doklady je nutné mít s sebou: Vyplněnou a lékařem potvrzenou žádost o přijetí do MŠ, rodný list dítěte, OP zákonného zástupce

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Žádost o přijetí do MŠ – dostupná v MŠ nebo na internetových stránkách školy http://mspodebradova.avetom.cz/zapis-do-ms/

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: Bez poplatků

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: MŠ vydá rozhodnutí o přijetí/nepřijetí nejpozději do 30 dní od dne zápisu do MŠ

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Kritéria pro přijímání dětí

Informace o povinném předškolním vzdělávání

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: Proti rozhodnutí MŠ lze podat odvolání. Odvolání lze podat do 30 dní od vydání rozhodnutí ke Krajskému úřadu prostřednictvím MŠ. Odvolání se podává písemně u ředitelky MŠ.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: Zamítnutí žádosti o přijetí do MŠ

Za správnost popisu odpovídá útvar: Ředitelka školy

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 7. 11. 2017

Popis byl naposledy aktualizován: 31. 12. 2017

Datum konce platnosti popisu: Nestanoveno