Nová skupina Poděbradka na FACEBOOKU

Vážení rodiče,

z důvodu aktuální situace byla zřízena na facebooku nová skupina Poděbradka, jejíž cílem je sdílet si podněty, nápady apod. pro děti, které musí být doma. Do této skupiny se mohou přihlásit rodiče dětí a zaměstnanci, vyměňovat si navzájem nápady, připomínky nebo podněty.

Odkaz na skupinu je :

https://www.facebook.com/groups/576094089668958/requests/?hoist_pending_member_ids_suggested_order=100003619026626&notif_id=1584727653037611&notif_t=group_r2j

Doufáme, že tato stránka přispěje ke komunikaci mezi rodiči a zaměstnanci školy tak, aby  z toho profitovaly především vaše děti. Budeme rádi, když se do této skupiny zapojí co nejvíc lidí.

 

 

 

platba školného

Vážení rodiče,

prosíme, zrušte si trvalý příkaz pro platbu školného. Pokud bude školka uzavřena celý duben, školné se nebude platit, v případě otevření školky v průběhu měsíce dubna by se hradila alikvotní část. Část školného za měsíc březen vám bude vrácena.  Děkujeme moc za pochopení vzniklé situace.

 

 

 

INFORMACE O PROVOZU ŠKOLY-PŘERUŠENÍ PROVOZU

Vážení rodiče,

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz svým rozhodnutím č. 1663/RMObM1822/26/20 ze dne 19.3.2020 rozhodl o přerušení provozu mateřských škol od 20.3.2020 s možností znovuotevření v souladu s usnesením vlády České republiky č. 219 ze dne 15.3.2020 o přijetí krizového opatření dle důvodové zprávy.

Vážení rodiče, den otevřených dveří je z důvodu uzavření školy dne 16.4.2020 zrušen. O dalším budete informováni.

Odhlášení stravy dětí je zajištěno centrálně u firmy SODEXO.

Kontakt na školku v případě dotazů : Bc. Kateřina Schenková – 731 444 883.

Pro případnou potřebu rodičů lze elektronicky vyplnit tiskopis – žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení na stránkách České správy sociálního zabezpečení :

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd

Pro ruční vyplnění žádosti o ošetřovné lze tiskopis stáhnout zde :

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení

 V případě potřeby vyplnění žádosti o ošetřovné budeme ve škole dne 3.4.2020 v době od 9.00 do 12.00 hod.

ZÁKAZ VSTUPU CIZÍM OSOBÁM

Vážení rodiče,

Na základě mimořádných opatření Vlády ČR a následného příkazu ředitele školy mohou vstupovat do budovy školy pouze dětí a jejich doprovod a zaměstnanci školy.

 

INFORMACE A OPATŘENÍ ZAMEZUJÍCÍ ŠÍŘENÍ NEMOCI COVID-19, KORONAVIRUS- VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU

Vážení rodiče,

naše mateřská škola obdržela informace k vyhlášení nouzového stavu, které pro informaci následně přikládáme :

 

Informace k vyhlášení nouzového stavu ze dne 12.3.2020

 

INFORMACE A OPATŘENÍ ZAMEZUJÍCÍ ŠÍŘENÍ NEMOCI COVID-19, KORONAVIRUS

Vážení rodiče,

naše mateřská škola převzala doporučené opatření, kdy v prostorách MŠ probíhá dezinfekce ploch a povrchů v častějších intervalech za použití speciálních dezinfekčních prostředků. Dále se dbá u vašich dětí na zvýšenou hygienu a důkladné mytí rukou. Školka má také zakoupeny dezinfekční hygienické pomůcky na ruce.

Vzhledem ke zvýšenému riziku šíření infekčního onemocnění v ČR upozorňujeme rodiče, že do mateřské školy budou přijímány jen děti zdravé, bez příznaku nachlazení ( rýma, kašel ) !!

 

Doporučení k aktuální epidemiologické situaci Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje

 

OPATŘENÍ ZAMEZUJÍCÍ ŠÍŘENÍ NEMOCI COVID-19, KORONAVIRUS FIRMOU SODEXO

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že stravování vašich dětí zajišťuje firma SODEXO, přikládáme soubor opatření k zamezení šíření koronaviru touto firmou :

 

Opatření k zamezení šíření koronaviru firmou SODEXO 

 

OZDRAVNÝ POBYT PRO DĚTI A RODIČE

Paní ředitelka tímto informuje rodiče, že v současné době není vyhlášen dotační titul MSK, ze kterého by bylo možné ozdravné pobyty spolufinancovat. Jsou vedena jednání se SMO o možnosti spolufinancování i bez dotačního titulu MSK, ale již nyní je zřejmé, že v roce 2019 se další pobyty neuskuteční. Nejbližším možným termínem konání je 01-04/2020, respektive reálnější je až 10-12/2020.

ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU PRO PLATBY STRAVNÉHO

POZOR ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU PRO PLATBU STRAVNÉHO!

SODEXO změnilo číslo účtu, na který se platí stravné. Nové číslo je 115-9519720267/0100. Variabilní symbol zůstává dětem stejný. 

Od 2. 9. 2019 došlo k mírnému navýšení cen za stravu. Podrobné informace naleznete ve své třídní šatně nebo zde na webových stránkách školy pod záložkou Platba stravného.

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ S POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU

PRAVIDLA PRO OMLOUVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI DĚTÍ S POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU

Nepřítomnost dítěte s povinnou školní docházkou omlouvá rodič nebo zákonný zástupce.

Možné způsoby omluvy:

  • telefonicky na číslo: 731 444 883
  • SMS na číslo: 731 444 883
  • na e-mail: katkaschenkova@seznam.cz

Omluva bude zapsána do omluvného listu dítěte, jež rodič po nástupu dítěte potvrdí svým podpisem.

Omluvný list dítěte je založen v dokumentaci dítěte.

Neomluvenou absenci dítěte bude ředitelka školy řešit s rodiči a následně se sociálním odborem.

ÚSPĚCH SBOREČKU JITŘENKA

 

Vybrané děti ze sborečku Jitřenka se zúčastnily Krajské přehlídky pěveckých sborů v Orlové Lutyni. Přidaly se k dětem ze sboru Mrňouskové a společně získaly BRONZOVÉ PÁSMO.

GRATULUJEME DĚTEM A PANÍ UČITELCE KATEŘINĚ SCHENKOVÉ.

PŘEJEME JITŘENCE MNOHO ÚSPĚCHŮ!

OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM SODEXO

POZOR ZMĚNA!!!

Od 3. 9. 2018 přechází firma SODEXO na nový elektronický objednávkový systém.

NÁVOD:

  1. http://zs-generala-piky.portal.sodexo.cz/cs/uvod
  2. Online objednávkový systém
  3. ZŠ Gen. Píky
  4. Přihlásit – Jméno = variabilní symbol, Heslo = poslední 4 číslice variabilního symbolu
  5. Kliknout na tlačítko PŘIHLÁSIT

Vpravo nahoře je vidět stav účtu. Pokud bude mít dítě peníze na účtu, MUSÍTE MU NA KAŽDÝ DEN OBJEDNAT STRAVU SAMI.

Přihlášení – odhlášení – změny stravy musíte provádět elektronicky nejpozději do 13:00 hod. 1 pracovní den předem!

Platby stravného provádějte pouze elektronicky na účet číslo: 115-9519720267/0100. 

Při zadávání platebního příkazu musí být uveden variabilní symbol!!!

Variabilní symboly dětí, které docházely do naší školky již v předchozím školním roce, zůstávají stejné. Novým dětem byl variabilní symbol přidělen. Pokud jej neznáte, informujte se u paní učitelek ve svých třídách.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DÍTĚTE

Mateřská škola jako správce osobních údajů, ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “GDPR”), jež nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018, zpracovává při své činnosti osobní údaje Vašeho dítěte.

Celý dokument týkající se zpracování osobních údajů naleznete zde.

 

OZNÁMENÍ KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Mateřská škola Ostrava, Poděbradova 19, příspěvková organizace, Poděbradova 1103/19, 702 00 Ostrava, IČ 75027348 jako správce osobních údajů, Vám tímto oznamuje v souladu s čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES /obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “GDPR”) kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého jmenovala pro období od 1. 1. 2019.

Označení pověřence pro ochranu osobních údajů:

KLIMUS & PARTNERS s. r. o., IČO 033 73 444 se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zastoupena Mgr. Romanem Klimusem, jednatelem, tel. č.: +420 602 705 686, mail: roman@klimus.cz, ID datové schránky: ewann52.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Kontaktní osobou je Martin Krupa, tel. č.: +420 724 356 825, e-mail: martin.krupa@gdpr-opava.cz

Provozní doba školky

Pondělí:6:30 - 16:15

Úterý:6:30 - 16:15

Středa:6:30 - 16:15

Čtvrtek:6:30 - 16:15

Pátek:6:30 - 16:15

Sobota: Zavřeno

Neděle: Zavřeno

HISTORIE BUDOVY
INFORMACE O ŠKOLE
ZAMĚSTNANCI ŠKOLY